ફોટો ગેલેરી

Team mandli

charman varni

Karobari Mitting

Mantri shree nu udbodhan

Sadharan Sabha

Sabha na Adhaksha nu udbodhan

Karobari Mitting

Chairman shree nu vaktvya

Nivrut karobari sabhya ni viday

Manabhai sir Gorad Pay center school Principal

Lockdown samay ma Sahay Vitran

TDO Sir na varad haste Rasan Kit nu vitran

Lockdown Rasan Kit Vitran

Trible ma Jaruriyat mand ne Rasan KIt Vitran