કાર્યવાહક મંડળ

શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ઇન્દ્રસિંહ પરમાર

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9427700567

શ્રી પરેશકુમાર નારાયણભાઈ પટેલ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9426047440

શ્રી ભરતસિંહ દોલતસિંહ પરમાર

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9427043859

શ્રી ભરતસિંહ સી રાઠોડ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9106981454

શ્રી વસંતભાઈ ડી જોષી

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9428754218

શ્રી નરેન્દ્રકુમાર જે પટેલ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9408165941

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ યુ તરાલ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 7874038196

શ્રી ધીરેન્દ્રસિંહ જે ભાટી

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9427689199

શ્રી સુરેશકુમાર એમ ચૌધરી

કારોબારી સભ્ય
Mob : 7874734575

શ્રી ભાવેશકુમાર જે પટેલ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9427487735

શ્રી રામજીભાઈ એલ પરમાર

કારોબારી સભ્ય
Mob : 7016146161

શ્રી રતુજી કે સોલંકી

કારોબારી સભ્ય
Mob : 8320159625

શ્રી મહેન્દ્રભાઈ વી ચૌધરી

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9898452965

શ્રી કાન્તીભાઈ એચ તરાલ

કારોબારી સભ્ય
Mob : 9825895275

શ્રી કિરીટભાઈ બી દવે

કારોબારી સભ્ય
Mob : 7567346021

શ્રી ઈશ્વરભાઈ જે પ્રજાપતિ

મંત્રી શ્રી
Mob : 9427696701

શ્રી વિષ્ણુભાઈ કે પ્રજાપતિ

સહ મંત્રી શ્રી
Mob : 9427537977

શ્રી નરપતસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર

સહ મંત્રી શ્રી
Mob : 9426567059